การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561

หัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • Mathematics
  • Mathematics Educations
  • Statistics
  • Computer Sciences

 Mathematics                    

1. Analysis, Functional analysis, Topology and their Applications

2. Algebra, Lie Theory, Number Theory

3. Algebraic and Complex Geometry, Geometry

4. Combinatorics and Graph Theory

5. Control Stability and Optimization

6. Differential equations, Dynamical Systems and their Applications

7. Mathematics Modeling

8. Numerical Analysis and Scientific Computing 

9. Mathematics in Science and Technology 

10. Other related topics in mathematics

 Mathematics Educations     

1. STEM Education

2. Effective Instruction Design

3. Educational Innovation  

4. Effective Strategy Implementation

5. Effective Technology Integration

6. Other Related Topics in Mathematics Education

 Computer Sciences            

1. Artificial Intelligence, Machine Learning and Applications

2. Data Analytics and Data Mining

3. Mobile and Ubiquitous Computing

4. Software Engineering

5. Web and Internet Computing

6. Smart Computing Technologies and Applications

7. Other Related Topics

 Statistics                          

1. Probability, Statistical and Financial Mathematics

2. Other Related Topics

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th