การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561

หลักการและเหตุผล

 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


          สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand) ได้เริ่มจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2538 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วม

          ในปีพุทธศักราช 2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 (ครั้งที่ 23) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

            • เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ 

            • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

            • เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th