การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดการสำคัญ


กำหนดส่งบทความวิชาการฉบับบทคัดย่อ :​ ขยายเวลาจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2561
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Submission) : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561​

ระยะเวลาตรวจสอบบทความและประกาศผล : ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561
สิ้นสุดการปรับแก้ไขบทความ : ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561

กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract Submission) ขยายเวลาจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2561
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Submission) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Notification of Acceptance) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์หลังจากแก้ไขตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความ (Deadline for Camera Ready) ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราล่วงหน้า (Payment for Early Bird Registration) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียนในอัตราปกติ (Payment for Regular Registration) ตั้งแต่วันที่ 19-25 เมษายน 2561
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (Conference Date) 3 - 5 พฤษภาคม 2561

  • วันพฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561
  • วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561
  • วันเสาร์ 5 พฤษภาคม 2561
8:00

ลงทะเบียน

ห้อง 1

9:00

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการฯ

กล่าวรายงานโดย ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯ และ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิธีเปิดโดย รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รจิตวัฒนสินธิ์
นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
ห้อง 1

9:30

การบรรยายพิเศษ (Plenary Speaker 1)

ห้อง 1

10:30

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 1)

11:00

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-5  ห้องละ 4 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13:00

บรรยายพิเศษ (Plenary Speaker 2)

14:00

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์โดย บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

14:20

บรรยายพิเศษ (Invited Speaker)

ห้อง 2-5 การบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ 4 ท่าน

15:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 2)

15:20 - 17:00

นำเสนอผลงาน

ห้อง 2-5  ห้องละ 5 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

14:00 - 17:00

ประชุมคณะกรรมการ CEPMART

ห้องประชุม 6

17:00

จบการนำเสนอผลงาน และปิดประชุมคณะกรรมการ CEPMART

17:30

งานเลี้ยงรับรอง

ห้อง 1

21:00

ปิดงานเลี้ยงรับรอง

8:00

ลงทะเบียน

9:00

บรรยายพิเศษ (Plenary Speaker 3)

ห้อง 1

10:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 1)

10:20

บรรยายพิเศษ (Invited Speaker)

ห้อง 1-4 การบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ 4 ท่าน

10:20

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-4  เริ่ม 11:00น. ห้องละ 3 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

ห้อง 5  เริ่ม 10:20น. จำนวน 5 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13:00

บรรยายพิเศษ (Invited Speaker)

ห้อง 1-2 การบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ 2 ท่าน

13:00

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-2  เริ่ม 13:40น. ห้องละ 4 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

ห้อง 3-5  เริ่ม 13:00น. จำนวน 6 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

15:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 2)

15:20

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-5  ห้องละ 5 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

17:00

จบการนำเสนอผลงาน

8:00

ลงทะเบียน

8:40

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-5  ห้องละ 4 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

10:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 1)

10:20

เสวนา | คณิตศาสตร์สำหรับ Thailand 4.0

ห้อง 1

11:20

พิธีปิดงานและพิธีมอบธงการประชุมวิชาการฯ

จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคืนสู่สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
และจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ 
สู่เจ้าภาพในครั้งถัดไป โดย ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ 
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯและหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและตัวแทนจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้อง 1

12:00

จบงานการประชุมวิชาการฯ AMM2018

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th