การส่งบทความ

คำแนะนำการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ AMM2018

 

1. สมัครเพื่อสร้างบัญชีรายชื่อในระบบ AMM2018  โดยดูตามคู่มือการส่งบทความ

2. ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ AMM2018 ตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้
     2.1  ส่งเฉพาะบทคัดย่อ (กรณีไม่ประสงค์ตีพิมพ์ใน Proceeding of AMM2018)
           บทคัดย่อภาษาไทย (word) หรือ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (word)
     2.2  ส่ง 2 ไฟล์ คือ บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ (กรณีประสงค์ตีพิมพ์ใน Proceeding of AMM2018)

            หมายเหตุ: ต้องดำเนินการส่งบทคัดย่อเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน เมื่อบทคัดย่อผ่านการพิจารณาแล้ว (แจ้งผลการพิจารณาผ่านทางอีเมล์ ภายใน 1 สัปดาห์) จึงดำเนินการ Upload บทความฉบับเต็ม (Full paper) อีกครั้งหนึ่ง 

           บทคัดย่อภาษาไทย (word) และบทความฉบับสมบูรณ์ภาษาไทย (word/latex)
           บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (word) และบทความฉบับสมบูรณ์ภาษาอังกฤษ (word/latex)

 

            ***สำหรับการส่ง Latex files กรุณาส่ง .zip file มาที่ amm2018papers@kmutt.ac.th พร้อมทั้งระบุรหัสและชื่อเรื่องไว้ที่หัวข้ออีเมล์ด้วย เช่น

           Subject: amm2018-0001 - A mathematical model for forest growth dynamics

 

      2.3  บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding เจ้าของบทความต้องมานำเสนอในงานประชุม AMM2018

3.  รอผลการพิจารณาบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์

4.  กรณีบทความของท่านผ่านการพิจารณาและต้องดำเนินการแก้ไข ให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ Reviewer แล้วส่งผ่านระบบ AMM2018

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th