ค่าลงทะเบียน

Registration Fee

 

                                         Early bird Rate
                                      (Within April 18,2018)

Regular Rate
(After April 18,2018)

 

CEPMART Member                        3,000

  3,500

  Non-CEPMART Member                 3,500   4,000
  Student                                       2,000   2,500

 

Registration Fee includes the following items:
• Conference bag and admission to all conference sessions.
• A book of abstracts.
• Publication fee for AMM-2018 Proceedings.
• 5 coffee-breaks, 2 lunches and a welcome banquet

 

 

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th