คณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน      

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร. วิบูลศักดิ์ วัฒายุ      

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.สุเทพ  สวนใต้            

ผู้อำนวยการศูนยสงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหงประเทศไทย

ผศ. รจิต  วัฒนสินธุ์           

นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะกรรมการจัดงาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และศูนยสงเสริมการวิจัยคณิตศาสตรแหงประเทศไทย

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

ศ.ดร.ภูมิ คำเอม                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.อุษา ฮัมฟรี่                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.อนิรุธ ลวดทรง            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สำเริง ชื่นรังสิกุล         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ชื่นชม พงษ์ชวลิต        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สุขุมาล สาริกะวณิช     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ชูเกียรติ วรสุชีพ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดาว สงวนรังศิริกุล           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.อังกูร หวังวงศ์ชัย            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ธีระพล สลีวงศ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ธารีรัตน์ ธนัตถ์พาณิชย์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ชัชวาลย์ วัชราเรืองวิทย์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.วราภรณ์ จาตนิล            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.อนุวัฒน์ แซ่ตั้ง              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ดาวุด ทองทา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.เฉลิมทรัพย์ สังขวิจิตร     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Dr.Saeid Zahmatkesh Komeleh มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.พรรณราย ศิริเจริญ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.ยศนันต์ มีมาก          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ณัฐกาญจน์ ใจดี       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศจี เพียรสกุล         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สุจินต์ คมฤทัย       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. บัญชา ปัญญานาค  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.จูลิน ลิคะสิริ           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.มานัตถ์ คำกอง       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Prof. Dr. Sergey Meleshko   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Assoc.Prof.Dr.Eckart Schulz มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคำ        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รศ.ดร.วราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วุฒิพล  สินธุนาวารัตน์      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วิชัย  วิทยาเกียรติเลิศ      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธวิกานต์  ตรียะประเสริฐ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.พีระศักดิ์  อินทรไพบูลย์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีวงศ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.สายชล สินสมบูรณ์ทอง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สมศรี บัณฑิตวิไล     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.อาทิตย์ แข็งธัญการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.นพรัตน์ โพธิ์ชัย       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.กฤษฎา บุศรา             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.อนันตพร หรรษคุณาฒัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ศรัณย์ อินทโกสุม     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ปัทมา เจริญพร            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.อินทราพร อรัณยะนาค  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.กมลชนก พานิชการ      มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.กุศยา ปลึงพงษ์พันธ์      มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ       มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.ปิยพล ไพจิตร              มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ        มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.กฤษณะ สีพนมวัน         มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์          มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล      มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.อภิชาติ เนียมวงษ์         มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว        มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.ชาติไทย ไทยประยูร       มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.กิจติ รอดเทศ          มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.รัชฎา วิริยะพงศ์       มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.เกตุจันทร์ จำปาไชยศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม    มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผศ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ      มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผศ.พัฒนพงศ์ เทียนชัย        มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ            มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย        มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว       มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.นพร ธรรมรงค์รัตน์         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง           มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รศ.ดร.นิภาพร ชุติมันต์         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.มนตรี ทองมูล           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงสุระ      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.นงลักษณ์ วิริยะพงษ์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.ธงชัย บทมาตย์          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.พงศกร ยศแก้ว               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.นวรัตน์ เอกก้านตรง         มหาวิทยาลัยขอนแก่น