• The 23rd Annual Meeting
  in Mathematics 2018

  Mathematical Sciences for Thailand 4.0
  3-5 May 2018 | Mandarin Hotel Bangkok

 • การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
  ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 23)

  Mathematical Sciences for Thailand 4.0
  3-5 พฤษภาคม 2561 | โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ

Mathematical Sciences for Thailand 4.0

การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561
The 23rd Annual Meeting in Mathematics (AMM2018)

ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

          สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (Center for Promotion of Mathematical Research of Thailand) ได้เริ่มจัดประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศ ตั้งแต่พุทธศักราช 2538 และจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีภาควิชาคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ หมุนเวียนกัน เป็นเจ้าภาพร่วมและเก็บค่าลงทะเบียน

          ในปีนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับมอบหมายจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 23)

          โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักคณิตศาสตร์ในประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยทางคณิตศาสตร์ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้นักคณิตศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งทางการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการสำคัญส่งบทความวิชาการ

กำหนดส่งบทความวิชาการฉบับบทคัดย่อ :​ ขยายเวลาจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Submission) : ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มีนาคม 2561​
ระยะเวลาตรวจสอบบทความและประกาศผล : ภายใน 1 เดือน
สิ้นสุดการปรับแก้ไขบทความ : 23 มีนาคม 2561

  LOGIN | AMM2018  

กำหนดการ วัน เดือน ปี
เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract Submission) ขยายเวลาจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper Submission) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 มีนาคม 2561
ตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Notification of Acceptance) ภายใน 1 เดือน
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์หลังจากแก้ไขตามคำแนะนำของผู้พิจารณาบทความ (Deadline for Camera Ready) ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
ลงทะเบียนก่อน (Early Bird Registration) ภายใน 11 เมษายน 2561
ลงทะเบียน (Regular Registration) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
สิ้นสุดการชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 20 เมษายน 2561
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (Conference Date) 3 - 5 พฤษภาคม 2561

 • วันพฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561
 • วันศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561
 • วันเสาร์ 5 พฤษภาคม 2561
8:00

ลงทะเบียน

ห้อง 1

9:00

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการฯ

กล่าวรายงานโดย ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯ และ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พิธีเปิดโดย รศ. ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ รจิตวัฒนสินธิ์
นายกสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
และ ผศ. ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล
คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ห้อง 1

9:20

การบรรยายพิเศษ (Plenary Speaker 1)

ห้อง 1

10:20

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 1)

10:40

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-5  ห้องละ 4 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13:00

บรรยายพิเศษ (Plenary Speaker 2)

14:00

แนะนำผลิตภัณฑ์โดย บริษัท ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

14:20

บรรยายพิเศษ (Invited Speaker)

ห้อง 2-5 การบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ 4 ท่าน

15:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 2)

15:20 - 17:00

นำเสนอผลงาน

ห้อง 2-5  ห้องละ 5 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

14:00 - 17:00

ประชุมคณะกรรมการ CEPMART

ห้องประชุม 6

17:00

จบการนำเสนอผลงาน และปิดประชุมคณะกรรมการ CEPMART

18:00

งานเลี้ยงรับรอง

ห้อง 1

21:00

ปิดงานเลี้ยงรับรอง

9:00

บรรยายพิเศษ (Plenary Speaker 3)

ห้อง 1

10:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 1)

10:20

บรรยายพิเศษ (Invited Speaker)

ห้อง 1-4 การบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ 4 ท่าน

10:20

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-4  เริ่ม 11:00น. ห้องละ 3 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

ห้อง 5  เริ่ม 10:20น. จำนวน 5 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

12:00

รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13:00

บรรยายพิเศษ (Invited Speaker)

ห้อง 1-2 การบรรยายพิเศษ โดยแขกรับเชิญ 2 ท่าน

13:00

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-2  เริ่ม 13:40น. ห้องละ 4 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

ห้อง 3-5  เริ่ม 13:00น. จำนวน 6 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

15:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 2)

15:20

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-5  ห้องละ 5 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

17:00

จบการนำเสนอผลงาน

8:40

นำเสนอผลงาน

ห้อง 1-5  ห้องละ 4 บทความ นำเสนอบทความละ 20 นาที

10:00

พักรับประทานอาหารว่าง (Break 1)

10:20

เสวนา | คณิตศาสตร์สำหรับ Thailand 4.0

ห้อง 1

11:20

พิธีปิดงานและพิธีมอบธงการประชุมวิชาการฯ

จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคืนสู่สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
และจากสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ 
สู่เจ้าภาพในครั้งถัดไป 
โดย ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ 
ประธานจัดการประชุมวิชาการฯและหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและตัวแทนจาก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้อง 1

12:00

จบงานการประชุมวิชาการฯ AMM2018

FB Page

 

 

ติดต่อเป็นผู้สนับสนุนการจัดประชุมฯ
คุณพิรุฬห์ ดิลกพัฒน์พงศา (ประธานฝ่ายจัดหารายได้)
โทรศัพท์ 0959579291 024708923 Email pirun.dil@mail.kmutt.ac.th

Login | Admin